Фотогалерея

        Аналіз роботи за минулий 2016-2017            

Дошкільний навчальний заклад «Калинка» - заклад загального розвитку. У своєму складі має 4 групи, з них одна ясельна для дітей віком до 3-х років і три садкових для дітей 3 роки і старших.

У дошкільному закладі працюють 25 працівників. У складі педагогічного колективу - 9 педагогів, медичного персоналу - 1 працівник, технічного - 14.

За минулий навчальний рік на курсах при обласному інституті підвищили свою фахову майстерність 2 вихователі. Проатестовано також 2 вихователі. За результатами атестації Мельник Тетяні Василівні підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено раніше присвоєне звання «старший вихователь»,   Ющенко Катерині Андріївні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» із встановленням 9-го тарифного розряду. Серед педагогів педагогічні звання: «старший вихователь» - 1 вихователь, «вихователь-методист» - 1.

Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяє активна участь в методичній роботі району. Педагоги всіх груп систематично відвідували районні методичні об'єднання. Проводилися районні семінари, методичні об'єднання і на базі закладу. Так, вихователь Ющенко К.А. на базі садка провела семінар-практикум для вихователів старших груп району на тему «Сучасні підходи до логіко- математичного розвитку дітей дошкільного віку у світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти». Мельник Тетяна Василівна випустила посібник «Розвиток дрібної моторики рук дітей дошкільного віку». Вихователь Лях Н.М. вже вісім років веде творчу групу по громадянському вихованню дошкільників.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), виконуючи завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», «Впевнений старт» та завдання на 2016-2017 навчальний рік виходячи з того, що освітній напрям дошкільного закладу гуманітарний , колектив закладу плідно працював над проблемою «Формування основ національно-патріотичної культури дошкільника у світі власного «Я». Протягом року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми і вирішував такі завдання:

  • Інтегрувати у сфері морального виховання дошкільників громадянські, патріотичні та національні засади розвитку особистості.
  • Продовжити поглиблену роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних та інтерактивних технологій.
  • Надати піорітетної уваги логіко-математичному розвитку, засобами інноваційних технологій, ефективних методів та прийомів роботи.
  • Створити умови для інклюзивної освіти дітей дошкільного віку.

  • З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Організація роботи в дошкільних закладах»(серпень), «Логіко-математичний розвиток дошкільників(листопад), «Національно-патріотичне виховання дошкільника в українському дитячому садку»(березень), підсумкова педрада(травень); семінар «Психолого-педагогічні основи спілкування вихователів з дітьми», теоретичний семінар «Інтегрований курс виховної спрямованості «Культура добросусідства»; семінари-практикуми: «Формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників засобами передових педагогічних технологій», «Профілактика гострих кишкових інфекцій дітей дошкільного віку», засідання педагогічної школи для помічника вихователя « Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо- виховній роботі з дітьми»; засідання круглого столу «Музикотерапія в дошкільному навчальному закладі», «Спільна робота вчителя-логопеда, вихователя і батьків як одна з умов успішної корекційно-виховної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями»; консультації, диспути, педагогічні читання, відкриті покази, тренінги, робота творчої групи. Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану, але під час підготовки та проведення даних завдань виникали труднощі:

  • Не всі педагоги брали активну участь;

  • Оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

На виконання інваріативної частини Базової програми працювали гуртки за інтересами дітей. Цікаво і змістовно проходила робота в гуртках «Казкова мозаїка»(Рульова Н.М., Іванченко Т.М., Черниш Т.В.), «Вчимося читати»(Мельник Т.В., НескоромюкТ.І., Ющенко К.А.).
  На базі дошкільного закладу створено логопедичний пункт.Учитель-логопед Задорожна О.Є. працювала із 17 дітьми. На кінець I семестру 6 дітей було випущено із повним виправленням фонетико-фонематичним порушенням. Аналіз рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей відповідно до вимог Базової програми показав, що діти в основному програму засвоїли на достатньому і середньому рівні. У дітей-випускників розвинуті потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, саморегуляція і самостійність, вміння слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе. Однак є рекомендації учителю-логопеду більш детальніше працювати над розвитком зв'язного мовлення дошкільників.
Під час відкритих показів вихователі продемонстрували різноманітні засоби впливу, методи та прийоми з розвитку мовлення . Проте існують загальні проблеми у вихованні культури спілкування, навчання мовного етикету. В новому навчальному році плануємо приділити увагу більш ширшій співпраці учителя-логопеда та вихователів.
Поліпшенню роботи із фізичного виховання сприяли: відкриті покази, рекомендації зібрані зі сторінок періодичних видань. Педагоги мають непогані знання із традиційної методики фізичного розвитку малят, здоров'язберігаючих технологій.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених впродовж навчального року показав, що вони мають науково- методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.
Аналіз рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог програми показав, що кількість дітей першої молодшої групи, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшився порівняно з початком навчального року на 15%, дітей із середнім рівнем - на13%. Діти орієнтуються у найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Слабким ще залишається розвиток дрібної моторики рук.
У другій молодшій групі наприкінці навчального року підвищився рівень засвоєння програми з розвитку мовлення, ознайомлення з довкіллям. Більшість дітей з низьким рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень. Заслуговує на увагу підвищення загального рівня оволодіння дітьми рухами з фізичної культури. Однак, також низьким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності на слабкому рівні.
У середній групі дошкільного закладу кількість дітей низького рівня зменшилася за всіма розділами програми. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з музичного виховання.
Обстеження стану готовності дітей старшої групи до школи показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні розвинуті психічні процеси; добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній і середній рівні розумової активності; діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки, інструкції дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; сформована мотивація на шкільні види діяльності. Одна дитина, Дем'янюк Аріна, яка мала достатній рівень готовності до школи, але якій ще не виповнилось 6 років за бажанням батьків залишилась на наступний рік у дошкільному закладі.
     Отже, результати обстеження рівня розвитку вихованців за минулий рік свідчать, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, визначені Базовим компонентом.       
Варіативність використання методичних заходів, співпраця всіх служб закладу є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану Обрані методи і форми позитивно впливають на результативність роботи та досягнення дітей.
       Спільна робота із батьками, спонсорами та органами місцевої влади дало можливість зробити косметичний ремонт приміщення закладу та надвірних споруд, зробити ремонт у музичній залі.
Основними питаннями, які потрібно вирішити у наступному році є:

- виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, доречно, вільно і творчо використовує мову в різних ситуаціях задля реалізації власних мовленнєвих завдань;

- формувати здоров'я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини;

Спільна і робота з батьками, органами місцевої влади та завдяки спонсорській допомозі дала можливість зробити ремонт музичної зали, косметичний ремонт приміщень закладу та надвірних споруд.
 Педагогічний колектив спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми:  «Становлення та всебічний розвиток життєво компетентної особистості дитини, формування фізичної та психологічної готовності до нової соціальної ролі».

Задля якісного розв'язання проблеми визначено такі основні завдання:
  • Становлення гармонійно розвиненої особистості.
  • Реалізація індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  • Створення позитивного, динамічного простору, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.


  Відкритість  за  2017 рік

I.Побудовано накриття над сходами та проведено ремонт сходів і павільйону.

II.

1.Проведено ремонт музичної зали.

2.Проведено фарбування ігрового та спортивного обладнання на

майданчиках.

3.Проведено підтримуючий ремонт у групових приміщеннях,

харчоблоці, коридорі.

4.Групові кімнати поповнено розвивальними іграми, дидактичним

матеріалом.

Кошти :

30000грн - ігровий майданчик «Підводний світ» (міська рада)

10000грн - освітлення на території та у групових кімнатах ( міська рада)

19000 - кошти на ремонт музичної зали ( міська рада)

20000грн (8000 -холодильник, 6000- пилосос миючий, 6000 -м'ясорубка промислова) - депутат Гудзенко В.І.

14800грн - батьківські кошти

Спонсори:

3500 грн - Рибка О.В.

1000грн - Цісельський В.М.

300грн - Лисенко О.В

400грн - Перестюк С.О